eQmk’/, @* c;f]h . eQmk’/ c:ktfndf b”/ljg cyf{t Nofk|f]:sf]kL k|ljlwaf6 klxnf] k6s zNolqmof ;]jf z’? ePkl5 cfh Ps k’?ifsf] lkQy}nLsf] zNolqmof ub}{ lrlsT;ssf] 6f]nL . t:jL/ M ;f}hGo M eQmk’/ c:ktfn, /f;;

भक्तपुर अस्पतालमा दूरविन अर्थात ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट पहिलो पटक शल्यक्रिया सेवा शुरु भएपछि आज एक पुरुषको पित्तथैलीको शल्यक्रिया गर्दै चिकित्सकको टोली । तस्वीर सौजन्य : भक्तपुर अस्पताल

प्रतिकृया

प्रतिकृया


ADVERTISEMENT

# # #